Digitala föreläsningar höst 2021

Viljabogruppen är ett bolag som delar med sig av sin kompetens och erfarenhet inom autism och LSS. Vi erbjuder regelbundet föreläsningar med ledande specialister inom autism. Våra föreläsningar är öppna för alla. 

Lena Nylander, Överläkare i psykiatri

Att förbereda sig inför vuxenlivet och att ha diagnosen autism

Datum: Torsdag 11 november 2021
Tid: 14.00-15.00
Plats: Via Teams
Pris: Gratis
Anmälan: Maila ulf@viljabogruppen.se

• Lena är vuxenpsykiater (specialistkompetens i allmän psykiatri sedan 1980) och har arbetat inom vuxenpsykiatrin i Lund i mer än 40 år, varav 9 år som sektorschef.

• Hon har 25 års erfarenhet av bedömning/diagnostik av funktionsnedsättningar hos vuxna, med frågeställningar som autism, Aspergers syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom samt av kliniskt arbete med patienter med dessa (och många andra) diagnoser.

• Hon har också i många år arbetat inom vuxenpsykiatrin med personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning (ID), med eller utan autism. För närvarande ingår hon i Region Skånes team för vuxna med utvecklingsstörning/ID och svåra beteendeproblem, VUB Skåne.

• Lena har ett anhörigperspektiv eftersom hennes son har autism och utvecklingsstörning (ID).

• Har publicerat flera vetenskapliga artiklar, kapitel i läroböcker samt populärvetenskapliga skrifter/bokkapitel.

• Hennes doktorsavhandling hade titeln ’Attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorders in adult psychiatric patients’ och hon disputerade vid Göteborgs universitet 2011 med professor Christopher Gillberg som huvudhandledare.

• Lena är anknuten till Gillbergcentrum, Göteborgs universitet samt till avdelningen för psykiatri, Lunds universitet.

Therese Waldenborg, Legitimerad arbetsterapeut

Verktyg för att ge verktyg – om att hjälpa någon att hitta egna strategier vid regleringssvårigheter

Datum: Tisdag 7 december 2021
Tid: 14.00-15.00
Plats: Via Teams
Pris: Gratis
Anmälan: Maila ulf@viljabogruppen.se

• Studerat handikappvetenskap – autismspektrumtillstånd på Linnéuniversitetet samt kriminologi på Malmö Universitet

• Pågående studier på masternivå i kriminologi.

• Ingår i lärarteamet på Utbildningscenter Autisms veckoutbildningar ’Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autiskspektrumtillstånd.

• Sedan några år tillbaka har hon, också via Utbildningscenter Autism, hållit 3-dagarsutbildningen ’Att hantera problemskapande beteenden’ – en utbildning som är framtagen tillsammans med psykolog Bo Hejlskov Elvén och bygger på teori kring lågaffektivt bemötande samt träning av fysiska strategier hämtade från Studio III.

• Av de drygt tjugo år som Therese arbetat med personer med autism har hon använt hälften till att utforska såväl grund- som särskolans värld i Malmö Stad.

• Ungefär lika stor del av tiden har hon arbetat i verksamheter för vuxna, boenden, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsverksamheter e t c.

• Therese har arbetat som chef och pedagogisk ledare, men också alltid sett till att landa i den vardagliga verkligheten emellanåt, och har därför även på senare år arbetat deltid direkt i verksamhet. För tillfället dels som skötare inom sluten rättspsykiatrisk vård samt i grund- och särskoleverksamheten på Pusselbitens skola. Att arbeta direkt med elever/patienter/klienter/brukare är förutsättning för mig att fortsätta utvecklas.

Viljabodagen 2022

Torsdag 19 maj 09.00-15.00 på Hotell Fritiden, Ystad

Anna Lilja, Projektledare RFSU Malmö

Tema: Autismspektrum och sex, sexualitet.

Tid: 10.00-11.45
Plats: Hotell Fritiden
Pris: Gratis
Anmälan: Maila ulf@viljabogruppen.se

Kristina Byström, Leg. psykolog och klinisk specialist i psykologi

Tema: Natur och djur som källa till vitalitet, ökad självkänsla och som medel att nå ökad gemen-skap med andra människor. En föreläsning om vad djur och natur kan betyda för personer med autism.

Tid: 13.00-15.00
Plats: Hotell Fritiden
Pris: Gratis
Anmälan: Maila ulf@viljabogruppen.se